محمد مهدی نادری بِنی

آغاز

در این نوشته توضیح می‌دهم؛ چرا و چه چیزی در این وب‌نوشت می‌نگارم؟ چرا نام اینجا مسوّدات است؟ و چرا اینجا را برای خرده‌نگاری‌های علمی برگزیده‌ام؟